Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Zápis do 1. třídy 2022

 • Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 4. března v 10:51

Zobrazeno: 328×

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky.

 

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dnech 6. 4. 2022 od 13:00 do 17:00 (1. kolo) a 20. 4. 2022 od 13:00 do 15:00 (2. kolo).

Na první termín zápisu 6. 4. 2022 budete pozváni na předem určený čas dopisem. Pokud se nebudete moci dostavit v daný čas, domluvíte se s vedením školy telefonicky.

Pokud se nebudete moci dostavit 6. 4. 2022, můžete tak učinit v náhradním termínu 20. 4. 2022.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • přihláška k zápisu k povinné školní docházce (viz příloha)
 •  občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován)
 •  v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • přihláška k zápisu k povinné školní docházce (viz příloha)
 •  žádost o odklad povinné školní docházky (viz příloha)
 • občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován);
 •  kopie doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
 •  kopie doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky. 

 

Průběh zápisu do 1. třídy:

 

 • Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, jehož prostřednictvím budou zákonní zástupci informováni o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu povinné školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději do 6. 5. 2022 na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy,
 • zákonný zástupce vyplní přihlášku k zápisu k povinné školní docházce (pokud tak neučinil doma) a doloží všechny výše uvedené dokumenty;
 • zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem, poradit se např. o odkladu, dítě si mezitím pohraje v připravené třídě;
 • rodič s dítětem odchází do připravené třídy, kde bude paní učitelka formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 20 minut.)
 • po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů rodiče s dětmi přijdou do ředitelny, kde jim bude vystaveno rozhodnutí.
 • o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií. Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.
 • v případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese vedeni@zszbraslavice.cz nebo telefonním čísle 327 591 134. 

 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)